Güngör Hukuk Bürosu, alacağın tahsil edilmemesi halinde borçlu ile alacakları arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümü kapsamında hizmet vermekte olup, kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi yardımı ile icra ve iflas takibi başlatmakta, kesinleşen takip neticesinde tahsilat işlemlerini gerçekleştirmekte, itirazın iptali davaları, menfi tespit davalarının takibi, iflas verilmesi, iflasın ertelenmesi ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı ve ödenen paraların geri alınması davaları kapsamında hizmet vermektedir. Bu bakımdan büromuz borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması, borçlunun malvarlığının araştırılması, müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması ve protokole bağlanması, kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi, borçlu ve alacaklı arasında anlaşma zemini yaratılması, iflas eden gerçek ve tüzel kişilerin tüm yasal işlemlerin takibi, konkordato ve iflas ilanı, tahliye davaları, haciz davaları gibi konularda müvekkillerinin menfaatini en iyi şekilde koruyarak danışmanlık yapmayı amaçlar.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin